ÎÄÅÆÄÀ - Ñlothing
Ðåãëàíû - Long sleeve
Øòàíû - Pants
Þáêè, Ïëàòüÿ - Skirts
Ôóòáîëêè - T-shirt
Ñóìêè - Bags
Ðàçíîå - Other
Ïîëîòíà-Backdrops
Êàðòèíû - Paintings
Òðóáêè - PIPES & HOOKAHS
Handmade
Êàëüÿíû
Ñòåêëÿííûå - Glass
Áîíãè - Bongs
Èíäèéñêèå - Indian
Àêñåññóàðû - Àccessories
ÄÈÇÀÉÍ - DESIGN
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013-2017 Curlies
ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ - ARTEFACTS
Ôèãóðû
Ôèãóðêè - Figurines
Êàðòèíêè - Pictures
Ìàãíèòû - Magnets
Èãðóøêè - Toys
ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ - ACCESSORIES
Áóñû - Necklaces
Áðàñëåòû - Bracelets
Ñåðüãè - Earrings
Ïîäâåñêè - Medallions
Êèáåð äåâàéñû
Áðåëîêè - Keyrings
Íàáîðû - Necklace set
Êîëüöà - Rings
ÐÀÇÍÎÅ - OTHERS
Áèäè-Bidi
Ñóìêè Èíäèÿ-India bag
Òàáè. Ninja shoes
Íîñêè. NINJA socks
CD CASES
Ñèãàðåòíûå ãèëüçû - Ñigarette
ÌÓÇÛÊÀ - CD
2011
2007
2008
2009
2012
Ñòàòóè
Íåïàë
Èíäèÿ
Êèòàé
-Basket    0
"Ñòàòóÿ "Êðèøíà" 0761"
: Èíäèÿ
: SI - 6
: 185 âûñîòà - 60 øèðèíà
: Ìåäíûé
: 785 y.e.
Ìàòåðèàë - Ñèëóìè́í — ñïëàâ àëþìèíèÿ ñ êðåìíèåì. Êðè́øíà — îäíà èç ôîðì Áîãà â èíäóèçìå, âîñüìàÿ àâàòàðà Âèøíó, ÷àñòî îïèñûâàåòñÿ êàê îäèí èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ èíäóèñòñêèõ áîãîâ. Êðèøíà ñëàâèòñÿ ñâîåé õðàáðîñòüþ â ïðîòèâîñòîÿíèè ñèëàì çëà.  ýòîì ñìûñëå ñåé ïðåäìåò äåêîðà, êàê ìîùíûé òàëèñìàí, ñïîñîáåí íàäîëãî îòâàäèòü âðàãîâ è íåäîáðîæåëàòåëåé îò âàñ è âàøåãî ïðèñòàíèùà.
--Buy-- --Add to Basket-- - Go to --- Ñòàòóè